Organizator:

Świat biznesowych skrótów ESG - poznaj podstawowe zwroty!

Podziel się

W świecie ESG istnieje zbiór terminów związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Sam akronim ESG pochodzi od słów Environmental (środowisko), Social (społeczeństwo) oraz Governance (Ład Korporacyjny). Aby ułatwić poznawanie ESG jako dziedziny, a przy tym umożliwić bycie na bieżąco z wprowadzanymi dyrektywami, przygotowaliśmy krótki zbiór obowiązujących terminów - zachęcamy do lektury!

1. NFRD

Rozwinięciem tego skrótu jest Nonfinancial Disclosure Reporting Directive. Jak sama nazwa wskazuje chodzi o Dyrektywę NFRD, która była nowelizacją Dyrektywy 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Objęte dokumentem podmioty, zostały po prostu zobligowane do ujęcia w swoich sprawozdaniach z działalności dodatkowego oświadczenia na temat informacji niefinansowych. 

2. SFDR

W 2021 roku, w Polsce i pozostałych krajach UE zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Stąd powstało rozporządzenie SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation, mające na celu osiągnięcie większej przejrzystości w odniesieniu do sposobu analizowania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, które mogą występować w ramach działalności prowadzonej przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych. 

3. CSDDD

CSDDD czyli Corporate Sustainability Due Diligence Directive, to przyjęta w 2024 roku unijna dyrektywa, która wprowadza nowe zasady należytej staranności dla firm. Kluczowym celem dokumentu jest to, aby biznes redukował negatywny wpływ swojej działalności na środowisko i społeczeństwo. Warto jednak zaznaczyć, że jednym z kluczowych elementów dyrektywy jest zobowiązanie biznesu do przestrzegania kryteriów należytej staranności w obszarze praw człowieka. W ten sposób, Unia Europejska chce podjąć walkę z wyzyskiem, pracą niewolniczą, czy też wykorzystywaniem dzieci. 

4. CSRD

Wraz z nadejściem 2024 roku, pojawiła się Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), czyli przepisy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest to przełomowe rozwiązanie regulacyjne, które pozwala na dostosowanie sprawozdawczości własnej organizacji do nowych standardów raportowania - ESRS (Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju), a przy tym umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału zarządzania kwestiami ESG. 

5. ESRS

Kolejny skrót istotny w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ESG - ESRS, czyli European Sustainability Reporting Standards. Są to standardy raportowania zrównoważonego rozwoju, które mają na celu zapewnienie europejskim przedsiębiorstwom jednolitej metody raportowania informacji ESG. Standard ESRS to element dyrektywy CSRD. 

6. Taksonomia 

Taksonomia jest systemem jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W kwestiach związanych z ESG, ma ona na celu ułatwienie identyfikacji i klasyfikacji inwestycji wspierających zrównoważony rozwój. Co więcej, wyznacza ona konkretne warunki, które musi spełniać działalność gospodarcza lub inwestycja, aby została zakwalifikowana jako zrównoważona. 

Po więcej informacji dot. kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, zachęcamy do zajrzenia na stronę Szkoły ESG