Organizator:

Kongres GREENPACT European ESG Summit: Transformacja Biznesu w Kierunku Zrównoważonej Przyszłości

Podziel się

Celem konferencji GREENPACT jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, debaty nad najnowszymi trendami oraz wspólnego poszukiwania skutecznych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

ESG to skrót od trzech kluczowych kategorii związanych z odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem: środowisko (Environment), społeczność (Social) oraz zarządzanie (Governance). Konferencja GreenPact  koncentruje się na tematach związanych z tymi obszarami, eksplorując, jak firmy i organizacje mogą integrować zasady ESG w swoje strategie biznesowe.

 • Środowisko (Environment): Ten aspekt koncentruje się na wpływie działań biznesowych na środowisko naturalne. W kontekście konferencji GREENPACT, prelegenci będą omawiać strategie zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz inne praktyki mające na celu ochronę środowiska.
 • Społeczność (Social): Obejmuje ona kwestie związane z relacjami społecznymi i etycznymi. W kontekście konferencji GREENPACT, w tym bloku omawiane będą tematy takie jak: prawa pracownicze, równość płac, bezpieczeństwo pracy, zaangażowanie społeczności lokalnych, dywersyfikacja zespołów pracowniczych oraz ogólnie tworzenie pozytywnego wpływu społecznego.
 • Zarządzanie (Governance): Odnosi się do struktury zarządzania w firmie, w tym zasad etyki, przejrzystości, jakości sprawozdawczości, niezależności rady nadzorczej i innych praktyk zapewniających uczciwość i skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Konferencja GREENPACT będzie zajmowała się badaniem najlepszych praktyk w zakresie korporacyjnego zarządzania.

Do udziału w konferencji GREENPACT zostaną zaproszeni przedstawiciele biznesu, inwestorzy, aktywiści społeczni, naukowcy oraz reprezentanci rządów, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, dyskutować nad najnowszymi trendami i najlepszymi praktykami oraz wspólnie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kongres GREENPACT będzie istotny dla wspierania przemiany społeczno-gospodarczej w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

W trakcie wydarzenia poruszone zostaną następujące tematy:

 • Strategie zrównoważonego rozwoju
 • Inwestycje zrównoważone
 • Raportowanie ESG
 • Technologie wspierające zrównoważony rozwój
 • Zarządzanie ryzykiem ESG
 • Edukacja i zaangażowanie społeczności
 • Równość i sprawiedliwość społeczna
 • Regulacje związane z ESG
 • Nowe obszary zrównoważonego rozwoju